Objavljeno Uputstvo za primenu testa samostalnosti

Dana 26.02.2020. objavljeno je obavezujuće uputstvo za primenu testa samostalnosti i možete ga pogledati na sajtu Poreske uprave.

Od objavljivanja predloga izmena zakona o porezu na dohodak građana, članovi Digitalne zajednice vredno su radili na tome da se isti u potpunosti definiše, da se uklone nejasnoće i manjkavosti i time najjasnije predstavi hiljadama preduzetnika na koje utiče. 

Slušajući realne primere ljudi okupljenih oko Zajednice, pokušano je da se ukaže na činjenicu da zakonodavac nije u potpunosti predvideo sve grupacije na koje će ove izmene uticati, kao i na sam način na koji će uticati. Verujemo da smo bili dovoljno glasni i složni u želji da se bar deo naših primedbi prihvati i da se u konačnoj verziji Zakona uvedu izvesne promene. Iako su neke od naših primedbi prihvaćene, u konačnoj verziji zakona ipak nije odgovoreno na sve naše zahteve i pitanja.

Jedan od glavnih problema na koje je ukazano jesu nedovoljno definisani kriterijumi testa, za koji verujemo da daje isuviše slobode za tumačenje i uvodi nesigurnost u poslovanje domaćih privrednih subjekata (i preduzetnika i kompanija koje sa istima sarađuju). Kako ne postoji mogućnost da preduzetnik na početku svog poslovanja bude siguran u kojoj meri ispunjava test, kao ni bilo kakva garancija državnih institucija s kojom bi preduzetnik mogao da posluje bez bojazni da će postojati različito tumačenje stavki testa, smatrali smo da treba na neki način obezbediti manju neizvesnost. 

Digitalna Srbija (DSI) je takođe uvidela ovu problematiku i uputila je inicijativu Ministarstvu finansija i Poreskoj upravi o neophodnosti postojanja obavezujućeg upustva za primenu testa samostalnosti u procesu poreske kontrole. Kao predstavnik svih građana koje ovaj zakon pogađa, Digitalna Zajednica se uključila u diskusiju o pravilniku, kako bi ocenila da li u dokumentu i dalje postoje nedoumice koje je Zajednica prepoznala kroz primenu testa samostalnosti. Zakonodavac je deo naših primedbi usvojio, ali i odbio sugestije koje bi u izvesnoj meri pomogle preduzetnicima koji svoj posao obavljaju preko interneta da prođu test, s obzirom da neke od stavki testa spadaju u standard svetske industrije.

Ovim putem se zahvaljujemo Inicijativi Digitalna Srbija na svim uloženim resursima i profesionalnom pristupu, koji su i uprkos razlikama u stavovima i tumačenjima nastalih promena, dali svoj doprinos razjašnjenju i tumačenju navedenog zakona i testa.

Posebno se zahvaljujemo svima vama koji ste sa Digitalnom zajednicom podelili svoja pitanja, nedoumice i razmišljanja. Ovim uputstvom započeli smo prvi korak daljem razrešenju, boljem tumačenju i jasnoj interpretaciji i primeni zakona. Naš sledeći zajednički korak je da, u malo vremena koje je ostalo do primene testa samostalnosti, protumačimo uputstvo i utiske prenesemo javnosti.

Digitalna zajednica će nastaviti da deluje u različitim pravcima u cilju kreiranja boljeg digitalnog ekosistema. Pozivamo vas da nam se priključite.