Analiza upitnog tumačenja testa samostalnosti od strane UFPS-a