Interna radna grupa za lica koja posluju sa inostranstvom